Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

posted on 23 Jul 2017 21:22 by cikini8press in Review

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah aasopar aarmahkan kumpane panpoe payy m al ponemhaanhtaat aahkakyayngway htaat lyawwnaee hcay hkyinn nghaar aarar " kyoe kyaungg se lyaw hkyinn nhaint dhalaehtonetam" hcwalhkyet aatine kwanyaat ko panpoe payy htellk hkyaay . aasopar panpoe payy kolaee panpoe payy m al hcan hcwalhkyet taithku shot mhu nhuannshoetmahote Capital mha pamarnasai a bhaalaarar ko laatmahkan hphoet aarmahkan nhaint aatuu seehkyarr hcarhkyaote shi nineparsai . darhar yaybhuyya aarr hpyang tait u aatwat kwanyaat ko panpoe payy sonehcwal hphoet luunar lyawwnaee konekya sai . dhanasahary raanponengwayaahpwal inneat nhaitpaatlaihcaittam " hu aamhaattar aapaw kyaymone, kyaymone" twin sya hc tyay lya, nayuujelaan aatwat kyannmarrayyhcaungshoutmhu hcanait myarreat hcwmsaungrai nhaine yhain, United Kingdom, gyaarmane, kanaydar nhaint aamayrikaan inneat 2007 hkunhait laelarmhu aakyaungg, aasopar paymaal shartwae aamayrikaan hcanait k k tait s maat taee aoutmhar-performance k aahkyarrninengan myarr nhaint nhaine yhain, hcyaayyaakyeesone hpyitpartaal . aamayrikaan nhang laelarmhu aatwat aahkyarr ninenganmyarraakyarr tait u k kwarhkyarrhkyet aamayrikaan taitlawkalone kyannmarrayy aarmahkan lwhamhkyuan mashibhell taithkutaeesaw ninengan hpyitpartaal . dhanasahary raanponengwayaahpwalsai 2010 hkunhaittwin yainneat saal sone nhaitpaatlai kyannmarrayy muuward a hcaittam pyeehceehkae sai .

hcaittam eat laelarmhutaithku " sisar htainsharrsaw laatlham aatwat kwalpyarrmhu, konekyahcarate waan nhaint aarmahkan dejine nhaint saathcaut lyetshisaw kyannmarrayy aarmahkan nhaint aatuu pya narmyarr twaeshi r" . hcaittamkoutyuu ninengan, raladmyarrko aamayrikaanpyihtaunghcu shi luumyarr, aahkyarrninengan myarrhtaat aarmahkan kumpanemyarr nhaint popyee aangyinnpwarrmhumyarr kopomo Out-of- aate kaut konekyahcarate hkae nhang popyee aarmahkan ngwaypayy hkyaaymhu ko ngyinnpaal kyaungg nywhaan pya; gyaarmane hcarrwathcartam myarreat aalarrtuu myint marr hkae paymaal hcarrwathcartam laee pomo myint marr hkaesai . aamyarrpyisuu kyannmarrayyhcanait Medicare huhkawsai . darhar sayyrone kusamhu aahkamaetaitlawkalone access ko sayhkyaarnhaint Out-of- sayyrone sayykusamhu htoutpan . darhar 1.5% aahkwan aarrlone aahkwanhtam aapaw kouthkanhkyinn, myint marr tae wainngway ngway r shisuutway tahku tahku aapawmhar aapo 1% kouthkanhkyinn aahpyit yaybhuyya wainngway aarr hpyint ngwaykyay htoutpan naysai . puggalik kyannmarrayy hcanait puggalik kyannmarrayy aarmahkan aahpwalaahcaee taithku aarayaatwat aarr hpyang ngwaykyay htoutpan naysai . i a mhu eat aakyeesone k sya hc tyay lya hc tot aate hkyane twin puggalik nhaint hcarrainn sawaahkar, 2014 saiaahti tait u kaaahcoerapine entity hkaesany Medibank puggalik lemitaat hpyitparsai . tahkyahoetk puggalik kyannmarrayyaarmahkan '' aakyoeaamyataatwat '' i kaeshoetsaw sya hc tyay lya hcaeelonenyenywatrayyparte aahpyit lotengaannmyarr hpyitkyasai ko inn, aahkyahoethtokaeshoetsaw HCF nhaint HBF k nyaya mar rayyraanponengwayaahpwal (HBF) aahpyit non-profit aahpwalaahcaeemyarr hpyitkyasai . htokaeshoetsaw relltauthpwalk nyaya mar rayy aahpyit tahkyahoetk, aahtuu s hpyint aotehcumyarr mha k an saat aahpwalwainaahpyit shisai, darpaymaae aamyarrhcu pw in lainn aahpwalwainaahpyit shipartaal . aamyarrsone kyannmarrayy raanponengway mha aasainnwain aasopar hcyaayy, iSelect, Ltd. , jejar kyaung hkyinnnhaint YouCompare nhaine yhain kyany par, moneytime nae tuu nhaine yhain wabhsodmyarr mhat saint yahku kolaee rashinineparsai . Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah